מדיניות איכות הסביבה

מדיניות איכות הסביבה, האיכות והבטיחות

מ.י.ש שיווק וסחר (1986) בע"מ אחראית לתפעול ואחזקת מתקן לקליטת ולטיפול במים מזוהמים בממיסים פחממניים.

  • הנהלת החברה והעובדים מחויבים לשמור ולשפר באופן מתמיד את האיכות, איכות הסביבה והבטיחות בעבודה.
  • החברה תשאף להקטין את ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה באמצעות מערכת לניהול סביבתי על פי תקן ISO 14001:2004, הפעלת מערכת לניהול איכות על פי תקן ISO 9001:2008, ושמירה על תנאי בטיחות נאותים על ידי הפעלת מערכת לניהול בטיחות על פי תקן OHSAS 18001:2007.

לצורך צמצום ההשלכות הסביבתיות, האיכותיות והבטיחותיות החברה קבעה לעצמה תכנית עבודה לשנים הבאות ותבצע את הפעולות הבאות:

  1. עמידה בכל הדרישות, חוקים, צווים ותקנות בתחום איכות הסביבה, איכות ובטיחות.
  2. יצירת מודעות בקרב כל עובדי החברה לנושאי איכות הסביבה, איכות ובטיחות.
  3. ביצוע בדיקות להיבטים סביבתיים ובטיחותיים של החברה ויישום המסקנות על מנת לשמור על רמות תפקוד גבוהות.
  4. הנהלת החברה תקבע מדי שנה תכנית עבודה שנתית שבמסגרתה יקבעו היעדים לאותה שנה. דיווח בגין פעולות שבוצעו והיעדים שהושגו במסגרת תכנית העבודה השנתית, יועברו מדי שנה למועצת המנהלים של החברה בסקרי הנהלה ולרשויות האחראיות בתחום איכות הסביבה, האיכות והבטיחות.
  5. מדיניות זו תופץ בין כל המנהלים והעובדים בחברה ותוטמע באמצעות נהלים והדרכות.
  6. הנהלת החברה תציב יעדים סביבתיים, איכותיים ובטיחותיים אליהם תשאף החברה בכל עת.
  7. הנהלת הארגון מתחייבת להבטיח זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי.
  8. אישור מנהל רוחבי – החברה מתחייבת לעמוד בכל דרישות המשרד להגנת הסביבה ולהטמיע בקרב עובדיה את חשיבות נהלים אלה.

 

מ.י.ש שיווק וסחר 1986 בע"מ תטפל בנושאי איכות הסביבה, האיכות והבטיחות הרלוונטיים לפעילותה ותדריך את העובדים וקבלני המשנה מטעמה בכל הנוגע למערכות איכות הסביבה, איכות ובטיחות שאימצה.

52525252521
525252522
400